top of page
בקור בטכניון5.jpg

במסגרת מיזם "נוער שותה מים ודעת" משתתפים שני נאמני מים חברי המועדון בהטמעת  המיזם בבית הספר בנשר.

אודות המיזם

החזון: קירוב הנוער למצוינות הישראלית בנושאי המים.

להתייחס לגדילת הידע ולשינוי המהיר סביבנו

באמצעות תכניות לימוד חדישות עם תוכן מהתעשייה והמחקר

תמונת רקע.jpg

מטרת התכנית

הקניית ידע וקירוב הנוער לנושא המים, צריכתם ואספקתם בסביבה המודרנית.

הכרת המצוינות הישראלית הרחבה בתחום המים. (מהתפלה ועד מחזור והשקיה מתקדמים).

לימוד עומק בנושאי התפלה, השבת קולחין, סביבה, גיאוגרפיה, מדע וטכנולוגיה   מדעים (פיסיקה/כימיה/ביולוגיה) /טכנולוגיה/אקולוגיה וסביבה/אנרגיה/כלכלה/מדיניות ויחסים בינ''ל.

.מבט להיסטוריה ולאתרי מים עתיקים בארץ ומשמעותם מהמקרא ועד ימינו.

.עירור הנוער לבחירה עתידית בנושא המים והסביבה כמקצוע.

.ערוב הנוער כשותף פעיל בעיצוב עתידו האישי והלאומי כולל היבטים כלכליים וסביבתיים של הפרויקטים הלאומיים בכלל ובנושא המים בפרט.

הכרת ההשכלה האקדמית ופעילות התעשייה והעסקים בתחום המים והסביבה.

שיתוף פעולה אסטרטגי בין התעשייה ומערכת החינוך לקירוב הנוער לתחום.

ישום מהיר של אקטואליה מתחדשת מתחום המים והסביבה כחומר לימוד.

יצירת תוכן עדכני וגישת לימוד מחדשת בשיתוף הנוער והמורים.

bottom of page